Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. M

fchen hier in zo uitmunten boven andere volken, zullen onpartijdigen, die wederzijdsch het gedrag der legers nagegaan . hebben, anders getuigen. Dit voorftel van den Prins werd door de Staaten generaal aan de provintien gezonden met fterken aandrang van in tijds de fondzen daar toe te bezorgen.

Het plan, bijzonder in zijn foort zijnde, zal ik hier laaten volgen:

Plan van eene fpoedïge wapening der ingezetenen van Holland en Westvriesland ter defenfie van het vaderland.

„ Ingevolge de propofitie door zijne Doorlug„ tige Hoogheid, gedaan op den 4 Augustus, „ en de daar op gevolgde refolutie van hun „ Hoog Mogenden, de Heeren Staaten Generaal „ den 5, en die der Heeren Staaten van Hol„ land op den 7 dezer, worden hier mede allp „ vaderlandlievende ingezetenen dezer provintie „ genodigd en gelegenheid gegeven, ieder, naar „ maate van zijn vermogen, het zijne tot deze „ heilzaame en glorierijke maatregelen te contri„ bueeren, zo wel met daadelijk dienst te nee„ men, als door zijne contributie de nodige „ fomme bij te brengen, tot het aanwerven, „ kleeden en betaalen van een goed aantal „ manfchappen, ten einde met en benevens de ,, armee van Staat, en die der geallieerde mo„ gendheden, tot afweering van den vijand, en B 3 „in

Plan voor ie landzia:cn.

Sluiten