Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. -31

en laat zich niet ligt verfchalken. Nooit is 'er een tijdvak op de waereld beleefd, waarin over en weder in de Maatkunde, meer met de wapenen van geweld, beleid en kunst, om den geest der natiën te winnen, geftreeden is, dan in het tegenwoordige tijdvak dat wij bekeven. Een tijdvak, dat ten leerfchoole voor den gefchiedfchrijver en wijsgeer verftrekt, om 'er uit op te fpeuren, het goede en kwaade der menfchelijke handelingen, en daarom verzoeke ik, dat de leezer het mij niet kwaalijk neeme, als ik op deze en geene kruiswegen eens een oogenblik ftil ftaa, om de voornaamfte kronkelpaden aantewijzen, die ons van het enge pad der waarheid afleiden.

De meeste ftaatkundige bedrijven gefchieden gemaskerd. Hij, die alleen op het uiterlijke acht geeft, zonder te tragten het masker eens op te ligten, zal zich altoos bedrogen vinden. Is eigenbelang tn grootheid de hoofd-drijfveêr der menfchelijke werkzaamheid, zo moet zulks ook plaats hebben in de ftaatkunde, en hij, die dit voor (zogenaamde) ariftocratie uitfcheldt, betoont weinig menfehenkennis te bezitten. Neen, wat verbeelding wij menfehen ons maaken, van die (zogenaamde) Ariftocratie uit te roeijen, zulks is onmogelijk ; het behoort tot ons redelijk beftaan, dat altoos werkzaam is, om onzen ftaat volkomener te maaken. Befnoeijing of beteugeling mag en moet hier wel plaats hebben, maar indien men P 4 tragt-

Sluiten