Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. *i

„ landij weder zoeken intevoeren, en dat onze „ vijanden niet dan over de ftervende lijken v van onze braave Bataaffche en Franfche fpitsbroeders de grenzen van de eene of andere „ Republiek zullen kunnen naderen, of liever, „ dat al hun bloed de affchuwelijkheid en het ,, groot aantal der euveldaaden, die zedert een „ al te langen tijd Europa ontè'eren, zal yit„ wisfchen.

„ Waakt dan, Bataaven! het gevaar van s, het Vaderland legt u deze verplichting op, „ Zweert af alle ijdele twisten, alle verdeeld9, heden van partijen, om u rondom deszelfs „ outer te vereenigen, yereenigt u om geza„ menlijk de kosten van den oorlog te dra„ gen, flaat uwe oogen op de onberek.enbaare „ opofferingen, die het Franfche Volk nog „ volhardt te doen. Als men voor de Vrijheid n lijdt, wordt het gemor eene godslastering, en „ het kl.aagen eene misdaad^ Geeft aan uwe v wettige Vertegenwoordigers het vertrouwen „ dat zoo noodig is, om hen te onderfteunen „ te midden van. hunne gewigtige bezigheden «, dat moed en voorzigtigheid hand aan hand „ gaan! vreest niet, nocb den trotfehen Brit, „ noch den lafhartigen Qverlooper, die een ver„ toon maakep van zich te. verzamelen om uwe „ grenzen te ontrusten.

„ Onze zegepraalende benden zullen, hun te; ' gemoctc trekken, en wij zweeren het bij de B j » over-

Sluiten