Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. 29

s, Hebben wij lang gezucht onder een Be„ Huur, dat nanuwlijks den naam van eene. ,, Conftitutie verdiende. — Zijn daardoor zoo

veele bronnen van welvaart geflooten. —5) Zoo veele onvervreemdbaare rechten verkracht

geweest. —— Heeft het algemeen belang zoo

menigwerf voor dat van éénen of van wei5, nigen moeten wijken; wij zullen dit eerlang' „ herfteld zien. — Eene Vergadering, door

het Volk benoemd, zal het werk, zoo lofrijk ,, door U Hoog Mog. begonnen, voltooijen. —

Landbouw, Koophandel, Handwerken, alle „ middelen van beftaan zulien voor ieder open

„ ftaan. Elk Burger zal gehandhaafd wor-^

3, den bij het vreedzaam genot zijner rechten, ,, en daardoor zal het belang van ieder Inge„ zeten met het algemeen belang onaffcheidlijk „ verknogt zijn. — En dan zal het voor alle 9, Ingezetenen van Nederland een aangenaam

denkbeeld zijn, zich te herinneren de naa„ men der Leden van uwe Vergadering, welke,

de wenfchen van het Volk als vooruitloo-

pende, bij den aanvang van hunne werk-

zaamheden, de middelen hebben gezogt en „ in het werk gefteld, om zich te doen w vervangen door eene Vergadering, welke ,, aan de gebrekkige form, van onze zooge-

naamde Conftitutie, niet onderworpen, met ,, meer kracht kan werken aan het vestigen

van

Sluiten