Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS bul NEDERLANDEN. 231

verzonden te worden aan de Admiraliteits Ho„ ven der buitenïandfche Gouvernementen en „ Volkplantingen van zijne Majefteit, ten einde „ zich daar naar te richten, zoo wel als inftruc-

tien voor de Schepen, die derwaards, en tot

dat einde in Commisüe zullen gezonden wor-

den."

Schoon wel eerst den 3 Meij 1796. het Bataafsch Gemeenebest deze Oorlogsdeclaratie der Engelfchen beantwoordde, en van gelijke den Oorlog verklaarde, zoo vind ik het nogthans beter gefchikt dezelve alhier te laaten volgen, ten einde de leezer beide die ftukken in zijn verband kunne beöordeelén.

Manifest der Nationaale Vergadering tegen Engeland.

De Nationaale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland. De Bataaf fche Natie, andermaal door het „ Rijk van Groot-Brittanje onrechtvaardig aangevallen, heeft de wapenen opgevat; — dat ,, verongelijkt, verdrukt, vertrapt, en, onder „ fchijn van vriendfchap, geplunderd Volk, door Vrijheid bezield en aangevuurd, en voor het eerst, zedert zoo langen tijd, ademhaalende, „ herneemt de oorfprongiijke veerkragt van zijn „ braaf en dapper character, heft het hoofd moe„ dig op, en zal zich niet langer door nijdige Nabuuren in zijnen welvaart laaten ondermijP 4 ner;

Sluiten