Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23* GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN.

nen; het zal zich niet langer in het ftof laaten vertreeden, en een fpeelbal zijn van eer,, looze en heerschzuchtige Engtlfche Staatsdie,, naars, die door den glans van geroofde fchat„ ten, het zich vrij waanend Engelsch Volk de ,, oogen verblinden voor de gruwelijke rampen, die zij Europa en het Menschdom berokkend ,, hebben; het zal zijne rechten verdeedigen, zijne onafhanglijkheid handhaven, en het Vaderland van den gedreigden ondergang redden. ,, Kan Europa nog twijfelen, of de Bataafjche ,, Republiek met recht het zwaard uit de fcheede heeft getrokken, of zij tot een rechtvaardige zelfverdeediging genoodzaakt worde? Kan ,, Europa nog twijfelen, of Nederland door de „ verderflijke Staatkunde van dat zelfde Minis„ terie op den rand zijns verderfs geweest zij? Kan Europa nog twijfelen of het hervormd Gemeenebest zal, met behulp van zijnen glorierijken Bondgenoot, de trotfche overheer„ fching van het Engelsch Kabinet kragtJaadig afweeren, en de zoo duur en zoo hachelijk verkregen Vrijheid, zelfs ten koste van alles wat het dierbaar is, bevestigen? ,, Toen Engeland zijne Amerjkaanfche Volka, plantingen door onderdrukking tot een recht„ vaardigen opftand gebracht hebbende, dezel„ ven door krijgsgeweld zocht te onder te brengen, en toen het vuur des oorlogs ook tot andere Rijken overfloeg, bevlijtigden zich de

Staa-

Sluiten