Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 D

niet kunnen nalaten, om te erkennen, dat die zoge.

naamde befchaving veelal in fchijn beftaat, en dat zij, die op dezelve zich beroemen, aan het menschdom oneindig veel meer verwoesting hebben toegebragt, dan zij, welke de natuurlijke neiging en de infpraak, van hunne harten opvolgden.

In de twede plaats kunnen wij hier uit leren, dat wanneer wij voorshands weten, dat wij te zwak zijn en gene kragten genoeg bezitten, om ons tegen eenen magtiger vijand te verzetten, dat wij dan ook geen trotfehe vertoning moeten maken, of ons dooreen iedel gezwets zijn billijk ongenoegen niet op den hals moeten halen, waar door wij ons veelligt in een onvermijdelijk gevaar zouden nederfïorten had bartram

zich hier tegen den Indiaan in portuur willen fteilen, om hem door eene iedele vertoning quafie een fchrik op het lijf te jagen, dan was hij zeker een man des ■doods geweest, en hij had zijn ongeluk gewis aan zijn eigen gedrag te danken gehad.

Het gedrag van bartram leert ons in de derde plaats»' dat het betamelijk is, om in tijden van nood de hulp van den Almachtigen aanteroepen, en zich op zijnen alvermogenden bijftand te verlaten — maar dit moeten wü doen op eene wijze, die overeenkomt met de ■heiligheid van het Opperwezen, wiens hulp wij aanroepen — ons gebed moet ons in het aangezigt niet te rug fpringen — wij moeten God geen dingen affmeken, welke wij vooraf weten dat met zijne Goddelijke deugden niet beftaanbaar zijn. Bartram

beval zich aan den Almachtigen, hij verliet zich op zijnen bijftand, op het ogenblik, dat hij zijn' medemensen de hand van brocderfchap wilde gaan toereiken en zijn geest werd gerust, God verhoorde zijn

gebed. ■ Maar toen de Spanjaarden den Goddelij-

ken zegen affmeekten over hunne fnode onderneming tegen de onfchuldige bewoonders van Amerika, die in hun eigen land vreedzaam de voordelen genoten, die " E 3 God

Sluiten