is toegevoegd aan uw favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10a )

ook fpoedig weder verloren, tot dat het volk zich

van de oppermagt meeste» maakte en de oude deugd

gerftelde. De vrijneid op deze wijze door de ge-

firenirin id der «den onderfteund, hield zich (bande, tot dat de tienmannen den ganfchen ftaat overweldigden — dar, toen het volk naderhand de Regering iveder aan zich trok, traden de vrijheid en de deugd van nieuws met luister weder te voorfchijn.

Onder marhjs, sijlla, en de overige dwingelanden begon het zedenbederf'allerwegen door te breken, zoo dat er ten tijde van cesar, die hen opvolgde, geen een Romein meer te vinden was, die eeniga blijken vertoonde yan de aloude deugd der voorvaderen, uitgezonderd cato — en wat was er ook het gevolg van? eene flavernij, die nooit een einde genomen heeft, en die heden ten dagen nog de volken leren kan, hoe naauw de vrijheid aan de deugd verbonden is.

Lacedemon, Thebe, Athenen, en alle de Republijken yan Gïiekerilahd genoten eene duurzame vrijheid, zoo lang hunne inwoonders kan de deugd veroonden hieven, maar zodra zij daar van afweken, en zieh aan de ondeugden over gaven , verloren zij hun wezenlijk belang uit het oog, en wierden dus a:iengs rijp voor de overheerfching van den Macedonifchen dwingeland.

En het is'om deze zelfde reden,, dat alle dwingelanden, die de vrijheid de hartader poogden afefte'ken en op de puinhopen van 's volks geluk de llavernij opterigten, altijd eerst hun best gedaan hebben om de "zeden te verbasteren, en het volk langs dien weg van de deugd aftetrekken.

Punius verhaalt ons van trajanus, dat alle zijne voorzaten, twee of drie uitgezonderd, hun werk maakten om het volk tot ongebondenheid te verleiden, en door het invoeren van allerhande ondeugden, alle deugden te verbannen, op dat de gemoederen der Romeinen door de ondeugden bedorven het juk

der