Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i FEBRUARY 1798.

•fluk van het Reglement voor gemelde Burgermagt gearresteerd, heeft ter Vergadering gerapporteerd:

Dat zy met de grootfte attentie de gronden, welke de Supplianten ter ftaving van hunne fustenue aanvoeren , hadt geëxamineerd, en niet ontveinzen kon, dat dezelven in veele opzichten naar waarheid waren gedetailleerd. Dat zy bekennen moest, dat ter confervatie van gemelde Waard, tegen alle overftromingen excesfive kosten wierden gerequireerd; dat die Waard, ten tyde van Oorlog, al mede door artificieele Inundatiën, boven anderen, aan veele gevaren was geëxponeerd, zo als de ondervinding in de laatfte jaren, ten nadeele der Ingezetenen, genoegzaam hadt geleerd.

Dan dat, hoe zeer zyindit alles met de Requestranten volkomen inftemmen moest, zy het echter mee hun daar in niet eens was, dat zy ten aanzien der algemeene rampen,. niet gelyk zouden ftaan met zo veele gedeeltens der Republiek, welke alle de onheilen van den Oorlog, Watersnood en dergelyke rampen -meer, zo dikwerf hebben ondervonden.

. Dan dat hoe dit ook zyn moge, voorfchreve Com:mï'sfie, geoordeeld had, by het gefchetste tafreei *van de Alblasfèrwaard niet ftil te moeten ftaan, daar het zelve ter hunner beflisfing niet gebragt was,en hec -den Requestranten vryftond, over alle die bezwaren zodanige adresfen aan deze Vergadering te maken, als zy zouden vermeenen te behooren.

Dat zy de Vergadering alleen llegts iri confidentie zóu geven, dat naar haar inzien de Burgerwapening 'het bolwerk der vryheid was, welke door alle gepaste middelen béhoorde gefavorifeerd te worden, da: het •dus de onvermydelyke pligt der Vergadering was, tot ^derzelver daarftelling, en inftandhouding alle gepaste B 4 nrid-.

Sluiten