is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 FEBRUARY 1798. t°5

&ot herV'derhmd zelve aan regeeringloosheïd bloot gefte!.: té behrvn.

[Vat uwe. vryskW, in dezen, ter voorkoming van ver' kee.-de infucr.iicn ♦ die deze .flap zonde kunnen veroor*zaken, behoorde ia doen — Daaromtrent zal uwe. Comrri^fie zich nu rondborlHg verklaaren.

Uwe Commisfie is van oordeel, Burgers Wetgevers! dat Gylieden het Bataaffche Volk thands door daadzaken moet toonen.dat gerechtigheid en repubhkamiche deupd, in deze raadzaal-, aan de orde van den dag zyn"— dat eerbied voor de Wet, brandende liefde voor de grondbeginfelen eener Repubiikainfche Conftitutie, afkeer en geftrenghe'd tegen derzei ver belaagers, tegen de Contra-revolutionairen, uwe Geloofsbelydenis uitmaakt, — da» gy denzelfden moed behoud, dien Gy op den ii January laatstleden getoond hebt; en die u met liefde des Volks bekroond en met roem overladen heeft. , 1 „ j •

Om hier aan te bea'ndwoorden , en u als zodanige te doen gelden, oordeelt verder uwe Commisfie, dat deze Vergadering behoord te decreteeren:

Dat ze bovengemelde Brieflchryvers ( by naame te noemen) verklaart voor moedwillige Verlatcre van den Post, hun door het Bataaffche Volk tbebetrouwd.

Dat zy van het oogenblik af, dat gemelde Misfives in de Vergadering zyn gekomen, worden vervallen verklaard van den Post of Posten , die ze in ue maaiichappv moeten bekleeden. doch tot derzelver vervulling. 111 de waarneming daar van, op-hunne verantwoorüdykheid zullen continuè'eren. .

Dat ze voordaan geen Post of Posten in deMaatfchap* py zullen mogen waarnemen, en van hun Stemregt, als Burgers, zullen verdoken zyn, en geen Stemregt zullen uitoeffenen, noch in eenigen anderen Post fungeeren, dan na verloop van drie j uen, na de eerste revifie van de Conftitutie des Bataaffchen Volks.

Dat ze eindelyk, aan het byzonder waakzaam toeverzigt der Justicieren en Offièieferi van het District of Plaats hunner wooning zullen worden aanbevolen, ten einde zy niets tegen de publieke veiligheid of rust meeren, en daar toe de nodige me/ures genomen wor-

dea' En