is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 6 FEBRUARY 1798.

E" da*- van dit alles extraö zal worden gegeven aan het Uitvoerend Bewind, tot deszelfs informatie en narigt — en tevens aan ieder der gemelde bedankt hebbenden, om zich conform dit Decreet te gedragen*

Den 5 February I?p8.

(Geteekend)

B. Bosch.

G. Se Ij aard.

F. Kant.

van der Hoeven.

Én is hetzelve gehouden in advis tot morgen.

De Burger Reprefentant Midderigh , heeft cre. daan het navolgend voorftel: ö

BURGERS REPRESENTANTEN!

Daar ik geïnformeerd ben dat 'er thans eenige by de Armée geplaatste Officieren, zich in deze Refidentie bevinden, ten einde den Eed afteleggen, en daar die Eed inhoud:

Ik zweer e trouwe aan de Nederlandfche Natte, en aan de Nationale Vergadering dezelve rtpreftnteerende, gehoorzaamheid aan de Wetten en aan het Committé tot de algemeene Zaken van het Bondgenootfchap te Lande, aan die myner Bevelhebberen, en onderwerping aan de Krygstugt , en belove voorts te zullen achtervolgen de bevelen der Wettig Geconfiitueerdt Magten, tot voor-