is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10 )

t» Van Finantie.

2. Van Opper-beduur over de Organifatie der Ba*

taaffche gewapende Burgermagt.

3. Van Toezigt over de Vergaderplaats en de Politie derzelveé

4. Van de Drukkery!

5. Van Superintendentie over het Collegie van

adminiftraue der door de Franfche Republiek geabandonneerde goederen van den Vorst van Nasfau.

38-

' De Leden van _ alle de voornoemde Vaste of andere perfoneele Commisfien, die hier in loco worden Waargenomen, zullen daar voor hoegenaamd geene extra vacatie,^ of daggelden genieten.

39-

De Leden der Commisfie van Finantie, zuïïetj, uit hoofde van hunne uitgebreide werkzaamheden, zo min mogelyk, worden gefteld in Commisfien, over de dagelyks lopende zaken , gedecerneerd wordende.

4c.

De Commisfie van Finantie zal beftaan uit vyf Leden dezer Vergadering.

41.

De Commisfie van Oppertoezicht over de Organifatie der Bataaffche gewapende Burgermagt zal beüaan uit twaalf; die van Toezicht over de Vergaderplaats en derzelver Politie, zo wel als die tot de Drukkery, ieder uit vier; en die van Toezicht over het Collegie van administratie der door de Franfche Republiek geabandonneerde Goederen van den Vorst van Nasfau uit _zeven Leden dezer Vergadering,

42 De