Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oS FEBRUARY i;p8,

beftaan hebben verlaten, en daar door den ftaf dei bedelaars moeten omdragen. — Getuigen hier vau de dagelykfche jammerklagten, die het gevoelig hart van den edeldenkenden Volksvertegenwoordiger, van weedom doet wegkrimpen, terwyl het buiten zyn perfoneel vermogen blyft, hunne rampen te verzagren- *—~ WeI is waar, 'er beftaat eene Commisfie, hier toe expresfelyk ingerigt; dan, het is teffenS waar, dat eene onverwylde voorziening nodig is, willen wy hun niet van gebrek doen omkomen, en de gelegendheid die zich thans aanbied, met eene koele onverfchilligheid laaten voorbygaan, en hoe groot zou dan ook onze verantwoording zyn !

Ik ftel dus voor, om, hangende de deliberatien der Commisfie tot de Bataveu, over onderfcheidene door . hun ingeleverde Adresfen, en wel ftaandé deze Vergadering, te decreteeren 1

„ Dat het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re„ publiek zal worden aangefchreven, om de refpec„ tive Agenten, mitsgaders de Administrative Be. „ ftuuren der voormalige Gewesten, op derzelver „ verantmordelykheid, te injungeeren, om by het „ voordragen tot, of begeeven van eenige Ambten of „ Bedieningen, het zy byde onderfcheidene Bureaux, „ het zy by de gemelde Beftuuren, fpeciaal te em„ ployeeren, en boven allen anderen de voorkeur te „ geven, aan dezulke der uitgeweken geweest zynde & Bataven, die ten genoegen zullen kunnen aantoonen, „ alleenlyk ter zake van hun Patriottismus, hei Va. „ derland verhaten, en in hunne Burgerlyke of Mili„ taire betrekkingen wel te hebben verdiend, en de „ vereischt wordende bekwaamheden, neffens andere „ Adresfanten, bezitten: als mede dat door laatstge„ melde Administrative Beftuuren eene gelyke aan„ fchryving zal worden gedaan aan de Stedelyke of

Plaat-

Sluiten