Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s MAART 1798. 31

Is geleezen de Requeste van Ary van der Lulhe., woonende te Lisfe; om daarby gcallegueerde redenen, verzoekende, dat deeze Vergadering de Vierfchaar van Noordwykerhout, Hillegom, Lisfe en Foorhout, gelieve te authorifeeren, aan hem Suppliant te geevenbehoorlvke fatisfactie en fchavergoeding, wegens eenige crimineele vervolgingen, hem door den Bailliuw dier Plaatfen, i". van Buren, op eene allezins despotiquewyze aangedaan; dat deze Vergadering daarop zoodanig gelieve te disponeeren, als dezelve in haare wysheid zal vinden te behooren :

En gedecreteerd, de voorfz Misfive, in originali, te fiellen in handen van de Burgers Reprefentanten Ploos van Amftel,vanRofeveltCateau en Aufmorth, om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van A. il#?ra-/,Christen. Leeraar té Schermerhorn; houdende, dat hy tot den 5 Oftober van den jare 1787 geweest zynde Leeraar der zoogenaamde Hervormde Gemeente te Ryswyk," in het Land van Altena, na welken tyd hy door de toenmaalde Staaten van Holland en Westvriesland, in zyn dienst'wierd gedemitteerd, en in den jare 1788 by publieke Sententie voor deszelfs leeven lang geduuren de gebannen, om dat hy zyne tydelyke vermogens voor de goede zaak des Vaderlands had opgeofferd; dat hy zich vervolgens naar het gastvry Vrankryk had begeeven, vanwaar hy, by de heugelyke omwenteling in den jare 1795 was geretourneerd; dat hy zonder eenige eigen grootheid gebuteerd te hebben, alleen getragt ha.i in zyn voorfz. post gerehabiliteerd te worden : . ,. . _ B 4 Dat

Sluiten