is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2 6 MAART i7P6a

'4mrm, gefchreven aldaar den 3. deezer; daarby der .Vergadering aantredende eene fomma van Aoo-ro-o ten behoeven der Weduwen en Wezen gefneuveld in den jongften Zeeflag yan den 11 October to£

En gedecreteerd, de voorfchreve fom, met dankzeggmg te accepteeren, en van den Vaderlandlievender, yver dier Municipaliteit honorable mende te maaken m de Notulen dezer Vergadering; zullende de gemelde fom van ƒ103-,0-0, gefieldi worden in handen van de Burgers Reprefentanten yan der W en verdere Gecommitteerden , gechargeerd met den ontvangst van Giften en Donatiën, ten behoeven der' Weduwen en Wezen der Gefneuvelden in den jongften Zeeflag, van den 11 Oftober laatstleden.

len welken einde by extraót deezer, aan den Burger üepraefentan;t yan der Jagt, als eerstbenoemden zal worden kennis gegeven.

Is gelezen eene Misfive van Trymje jam Êakker, gefcureeven te Mmdersga den k. deezer, daarby der \crgadermg aanbiedende een fom van /co---- ten behoeve der Weduwen cn Wezen der Gefne'uveluen m den jongften Zeeflag van den 11. October 1 1 \ Waarop gedecreteerd is, de voorfchreeve fom van ƒ50:-:- te accepteeren, en van den Vaderlandlievenden yver dier Burgeresfe honorable mentie te maken in de Notulen deezer Vergadering zullende de gemelde fom van ƒ50:-: - gefield worden in handen van de Burgers Reprefentanten, van der Jagt, en verdere Gecommitteerden gechargeerd met den ontfimgst van Giften en Donatiën, ten behoeve der Weduwen en Wezen der Gefneuvelden in den jongften Zeeflag, van oen li. October laatstleden, ten welken einde, by extract deezes, aan den BurgerReprafentanty*»^r>gf,

als