Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 MAART 1798. 135

ulieder Decreet geen weg aangeweezen, noch eenig hulpm-ddel daar gefield is, om den tegenftand en de entraves, die het Inftitut van de Maatfchappy ht Nut van het Algemeen, nog dagelyks in de volvoering van de heilryke, en voor den Vaderlande zoo nuttige bedoelinge en werkzaamheden ter bevordennKe en accompleteeringe van de aangelegde KousfenFabriek hinderlyk zyn e» tegenftand doen, te weeren en finaal weg te ruimen.

Beftaande de tegenftand en entraves onder anderen daar in principaal: dat het Kerkgenootschap der Ge eformeerden weigerig blyft, om in de heilzame fchikkingen van de Maatfchappy te treeden om alle Armen, door hun bedeeld, Zoo jongen als ouden, die nog in (laat zyn te werken, naar de Maatfchappy te wyzen , of zo zy dit aanbod weigeren , van de geWoone gift te ver-

Welke wvze en nuttige fchikkingen en arrangementen van de meergemelde Maatfchappy, volgens derzelver getuigenisfe, door de Kerkgenootfchappen ' der Lurherfche en Roomfche Gemeenten greetig geadopteerd, aangenomen, en met vrugt in werk.nggebragt waaren; zulks, dat naar oe meening van uwe Commune, daar ieder individueel Nederlandsen Bur«r als Medelid van het Bataaffche Volk, ten al. kn'tyde , en fpeciaal in deeze drukkende tydsotnftandigheden, behoort, zoo in het zinnelyke als 111 het daclcMyke, alles uit te denken en by te draagen, wat maar eenigzms ten nutte en tot welvaart van het Vaderland kan zyn, het Kcrkgenootfchap van de Gereformeerde Broederen te Bergen op den Zoom, verpligt was even als alle andere, de Maatfchappy tót-Nut van het Algemeen, aldaar, ter bereiking* van haare heilryke bedoelingen, de behulpzame hand toe te reiken, en naar het valangen van de Maat-

Sluiten