is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* MAART i79%

fche Republiek, om, conform de intentie, vervat m het Decreet der Nationaale Vergadering van den 4- November laatstleden, daarop te disponeeren.

Is geleezen de ^Requeste van Johanna Muylman; houdende, om daarby geallegueerde redenen, verzoek, dat deeze Vergadering, haar TuppJiante, ter gemoetkoimng van den armoedigen ftaat, waarin zy zich gedompeld vind, met eenigen onderftand 1 by wyze van gratificatie, gelieve te begunfiigen :

En gedecreteerd, de voorfz. Requeste , -in originali , te ftellen in handen van de Commisfie tot het Werk der Gratificatiën, om daarop, naar bevind van zaaken, te disponeeren.

Is geleezen de Requeste, van H. .J. Polken; houdende verzoek, dat het deezer Vergadering, ex plenitudine potestatis, behaagen moge, de tegen hem, door den Subftituut Fiscaal van de Marine te Hoorn Mt. G. Pan, geëntameerde Procedures, wegens de door den Commis Shnetlage aangehaalde Gelden, en de deswegens gevorderde en geïncurreerde Som pfeheve te remitteeren, immers de zaak CompoÜbeMe verklaaren, en hangende dc Delibcratiën deezer Vergadering over voorfz. zaak, de tegen hem geëntameerde Procedures te furcheeren:

En gedecreteerd, te perfifteeren by de voorigeTJecreeten, ten dien opzichte genomen, waarbv Re¬

questrant is gerenvoyeerd tot de ordinaris [ustitie, en mitsdien het verzoek by de voorfz. Requeste gedaan se houden buiten deliberatie. 1 ■ '

Is geleezen de Requeste van $. 'öl/iof, Burger en

In-