is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia MAART 1798- 215

Is geleezen een adres van den Raad van Discipline, van het arrondistemenr. der gewapende Burgermagt te Zoeterwoude, houdende gelukwenfching over het gebeurde van den 22 january laatstleden, en tevens kennisgeevende, dat gem. Raad de by deeze Vergadering den 2 2 January laatstleden gearreft eerde verklaaring, van onvcranderlyken afkeer van het Stadhouderlyk Beduur, enz. had afgelegd:

En gedecreteerd , dat van den inhoud van dit adres honorable mentie zal worden gemaakt, in de Notulen deezer Vergadering.

Is s;cleezen de Requeste van J. T. Putto, ïaatftelyk gediend hebbende als Grenadier, onder het 3de BataÜlon van de zesde halve Brigade, in dienst van de Bataaffche Republicq; houdende om daar by geallegueerde redenen verzoek, dat hy by voorkomende vacatuure met de een of andere hem Suppliant convenable Post mag begunftigd worden:

En gedecreteerd, dat copie van de voorichreeve Requeste en Bylaag gezonden zal worden aan het Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Republicq, om daar op het noodig reguard te Haan.

Is geleezen de Requeste van eenige Burgers der Stad Leeuwaarden; houdende, om daar by geallegueerde redenen, verzoek, dat het Decreet deezer Vergadering van den 23 January laatstleden, betreklyk het afneemen der daar by bepaalde verklaaring worde gerapporteerd, of zo dit, zonder de waardigheid deezer Vergadering te compromitteeren, niet kan gefchieden, dat 'er als dan een met den aart N 5 en