Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 MAART '1798.

En is daar nevens geleezen, eene Misfive van den Raad der Gemeente der gemelde Stad, gefchreeven aldaar den 8. deezer , tot appui van voorfchreeve Requeste, en verzoek pro Deo bediend te mogen worden. ö

En gedecreteerd voorfchreeve Requeste en Misfive m originali, te zenden aan het Intermediair Administratief Beftuur van het voormaalig Gewest Holland om met terugzending van hetzelve, de Vergadering ten fpoedigften te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van C. S. Übbersh, laatftelyk gediend hebbende als Chirurgyn, op 'sLands Schip van Oorlog den Admiraal de Vries ■ houdende dat hy by gelegenheid van den op den 11 Oclober plaats gehad hebbende Zeeflag , door den vyand is Krygsgevangen gemaakt, dat hy van alles beroofd is en geen mooglykheid ziet, ohü zyne afrekening of eenige fchaêvergoeding te erlangen; verzoekende mitsdien, dat deeze Vergadering hem weder in zyne voorige qualiteit op een van 's Lands Wagt-fchepen of in een Hospitaal, gelieve te plaatfen.

En gedecreteerd den Suppliant, met deszelfs verzoek te renvoyeeren aan het Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Republiek.

Is geleezen de Requeste van James Turing en Zoon , Koopheden te Middelburg, te kennen geevende, dat het Deensch Gaffel-Schip, gevoerd bv Capitein R. A. Mulder, geladen met Tarwe, en gedestineerd van Middelburg naar Embden, na alvoorens ten Comptoire van de Convoyen en Licenten, de gereqmreerde cautie gefteld ie hebben, op de Zeeuw-

fche

Sluiten