Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia MAART 1798. 203

felle Stfoomen door een Franfche Kaper genorflen, en naar Duinkerken gevoerd, na gehoudene Procedu* res by Sententie is vry gegeeven , eri met voorfchreeve lading Tarwe te Middelburg is geretourneerd; en Verzoekende , dat gemelde Lading moge ingeklaard én opgellaagen worden, vry van inkomende ..Rechten , en met ontflag Van de door hun gefielde cautie voor derzelver drie dubbelde waarde; alzo het overbrengen van die lading ter gedestineerde plaats door het gemelde onvoorziene toeval volftrekt onmogelyk is geworden:

En gedecreteerd, dat Copie van dc voorfchreeve Requeste gezonden zal worden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daar op naar bevind van zaaken te disponeerenv

Is geleezen de Requeste van Klaas Borger, Johannes de Ramner en Sjoerd Pieter Schaaf; houdende , dat zy, wel is waar, door het voormaalig Provinciaal Beftuur van Vriesland,als deszelfs Bodens zyn geëmployeerd, doch dat zy ook tevens van die ongelukkigen zyn, welke by de omwenteling van 1787. het Land hebben moeten ruimen, dat zy by hun retour met . hunne Vrouwen en Kinderen laag hebben gefukkeld, en daar door in ongelegenheid gebragt zyn--« Dat zy door het gemeld Piovinciaai Beftuur altyd geëxcufeerd zyn in de betaaling der door hetzelve gedecreteerde Geldheffingen,- ten minften zoo lang, tot dat er fchaêvergoeding zoude zyn gegeeven. Dan welke fchaêvergoeding tot heden geen plaats heeft gegehad, —- Dat zy Supplianten op' den 8. Maart laatstleden, van hunne Posten ontbonden , en ignorant zynde of zy weder zullen geëmployeerd worden, verzogten, dat deeze Vergadering hun Supplianten gelieve te verleenen furcheance van betaaling van het by O hu»

Sluiten