Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 MAAPvT 1798. 331-

lisine en Rcgccringloosheid, eenen onveranderlykcn afkeer, met oprechte harten willen zweeren.

Dit gevoel treft ons allen , dit treft my dusdaanig, dat ik, aan de eene zyde, van hetzelve doordrongen, niets vimriger wenfche, dan ieder oogenblik ten nutte te maaken , om hetzelve aan de werkelyke daarftelling van het geluk onzer Republicq dienstbaar te doen zyn, en aan den anderen kant overtuigd, dat ook alle overhaasting in een zaak van dat uiterst gewigt, als deeze is, te willen vermyden , my in een geweldige tweeftryd bevinde.

Burgers Reprefentanten! zoudt gy het dan een Uwer Medeleden ten kwaade kunnen duiden , dat hy de vryheid durft neemen, van nog eert ander middel aan Ulieden voor te ftellen, als welke uwe wysheid reeds heeft bepaald, om alle de noodige fpoed aan de voltooijing van een zoo, gewigtig werk, als waarover uwe deliberatiën zich onverwyld gaan bezig houden, te geeven — een Voorftel, waar door zynes bedunkens, (het zy met den meesten eerbied gczegt,) uwe deliberatiën misfchien nog op een meer geregelde en bezadigde wys, zouden kunnen worden verfneld.

Neen, Burgers Reprefentanten! waare ik niet, (verre zy van my op deezen oogenblik verwyderdalle noodelooze lofTpraak en laffe vleyery,) waare ik niet van den boven allen mynen lof verheven Republikainfchen geest dezer hoog aanzienlyke Vergadering overtuigd , ik waagde het niet het volgende Voorftel te doen: ■ Dat het Ulieder, (daar Gylieden reeds gedecreteerd hebt, het door gezegde Commisfie geproduceerd Plan, en gros goed te keuren,) wysheid behaagen mooge, hetzelve nog Tituls nog Articulatims wyze in deliberatie te brengen, vermits 'er ook zelfs langs deezen weg, zoodanige deliberatiën zouden kunnen voorvallen, waardoor eenig verwyl aan de daarftelling eener gevestigde orde van zaaken , zoo noodzaaklyk in onze vrye en onaf hanglyke Republiek geworden, zoude worden toegebragt —■ maar dat Gylieden, Burgers Reprefentanten! geliefd zonder refumtie te decreteeren, dat 'er by de Leden, uitgemaakt hebbende de Commisfie van Conftitutie, nog zeven uit deeze Vergadering mogen worden toegevoegd, aan welke

op

Sluiten