is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 MAART 1798. 415

dering voordellen, den tyd op welke die Commisfie haare zittingen zoude beginnen te prolongeeren,'en de Leden van het gefubfifieerd hebbend Committé tot de West-Indifche Coloniën te injungeeren, hunne Posten te blyven continuëeren, tot dat, het geen wy hóopen, binnen kort te zullen zien gcfchieden*, het ontwerp van Conftitutie by het Bataaffche Volk tot een Staatsregeling zal zyn aangenomen , en dat dan ook ten deezen opzichte zal gehandeld worden overëenkornftig het daarby bepaalde; en dat daarvan by Publicatie aan het Bataaffche Volk zal worden kennis gegeeven, alsmede Extract aan de benoemde Commisfie en aan de nog fungeerende Leden van het Committé.

En is hetzelve voorftel gehouden in advis tot morgen.

De Prsefident heeft de Vergadering gefcheiden, «n geadjourneerd tot morgen ten elf uuren.