is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4üo ao MAART 1798.

voortduurende kostbaarheid van het Guarnifoen alhier niet wel in deezen eenige vermindering permitteert, Wil men hetzelve Guarnifoen voor de Militair niet booven maate drukkend doen zyn :

En gedecreteerd, zich met het eerfte en tweede poimft van voorfchreeve voorftel te conformeeren, en mitsdien te verklaaren:

1. Dat de algemeene weekelykfche toelaage tot 5 ftuivers aan de Wagtmeesters en Trompetters der Cavallerie, Dragonders en Husfaaren, mitsgaders aan de Onder-Officiers en verdere Manfchappen van alle de Bataillons, Regimenten en Corpfen der Bataaffche Armée, tot het uiteinde deezer maand geaccordeerd, zal worden verminderd en gebragt tot 4 ftuivers 'sweeks, en dat dezelve al/.oo verminderd provifioneel zal worden gecontinueerd voor de drie eerstkoomende maanden, April, Mey en Juny van deezen Jaare.

2. Dat de toelaage van een Gulden 's weeks voor ieder aanweezend paard der Regimenten Cavallerie, Dragonders en Husfaaren, voor de eerstkomende maand April zal worden gecontinueerd op den voorigen voet, edoch dat dezelve voor de twee daaraanvolgende maanden Mey en funy zal worden gediminuëerd tot eenen halven Gulden 'sweeks, en dezelve alzoo verminderd mede voor die twee Maanden worden geaccordeerd:

Dat voorts voor zoo veel het derde point aangaat gemelde Misfive, in originali, gefield zal worden in handen van de Commisfie van Finantie, om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en Advis: