Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4i )

die den ouderdom van 55-Janfn bereikt, en hun affcheid 'bekomen, gelyk mede de geenen, welke van dezelve zo vrygefteld als uitgefloten zyn , zullen gehouden wezen Contributie te betaaien, voor zo verre zy by het-tweede Hoofdftuk daar van niet zyn vry gelaten, wel verftaaïidè, dat jonge Lieden beneden de 18 jaren, geene Contributien zullen betalen.

- - ... _ —ij...

Weduwen en Vrysters eigen Huishouding, en geen BioedvervvautHuisgenoot onder de gewapende Burgermacht hebbende, zullen ingeiyks Contributie betalen.

12.

Zodanige Burgeren die, fchoon nog niet gewapend zynde, by de oml'cbryving of Registratie bevonden.worden, verplicht en bevoegd te zyn , en zich tot de Wapening gewillig betooncn, of reeds om georganifeerd te worden, verzogt hebben, zullen geene Coutributie betalen. < 13-

De Commisfiën in ieder Departement, zullen zo veel mogelyk eene algemeene Cynofure houden in de wyze van heffing, en de termynen van betaling vast Hellen, en zorgen dat de invordering, Wélke aan de Raden van Adminiftratie en Discipiine, of Commisfiën van Huishoudelyke directie gedemandeerd zyn, promptelyk en met de daar toe gefchikte Executorialen kan gefchieden , ten einde otnflagtige Procedures voor tc komen'.

14.

Ook zullen alle criminele Officieren geïnjungeerd Worden, tegen die geenen die zich feiteiyk tegen eenige invordering of exëeutie zouden verzetten, of weigeren dezelve te doen ter uitroer brengen, naar bevind van zaken te procederen.

15,

In het uitfehryven der Contributien zal mede zo veel mogelyk gelet worden, dat eene behoorlyke evenredigheid word in acht genomen, tusfchen de zodanigen die in den bloei hunnes levens, het meest voor den Wapenhandel gefchikt,- doch pni reden, by Cap. 1. vermeld, van denzelven zyn uitgefloten of vrygefteld, .en dezulken, die uit hoofde van Ziekte of Lichaams-gebrek, of zeer hoogen ouderdom, geen perfoneelen dienst kunnen prx'steerem, en vooral ook de zodanigen die zich van hunne verpligting aan het Vaderland na behoren gekweten hebber.de, vaii C 5 den-

Sluiten