Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 41 )

denzelven ontflagen zyn, zo als ook Weduwen en Vrysters, alle welke op eene mindere Contributie moeten gefteld worden, dan zy anders volgens bunnen ftaat of omftandigheden, indien zy tot den dienst bevoegd of verplicht waren, zouden verfchuldigd zyn.

CAPITTEL VIII.

Over de Subordinatie en Discipline in het algemeen, en eenige plichten in het byzonder.

Art. i.

Dc pligten en funéticn van de Leden der gewapende Burgermacht, voortiamentlyk beftaande in de bewaring der'openbare rust, de verzekering der algemeene veiligheid, het doen gehoorzamen en eerbiedigen der Wetten, en de afwering en verydcling van alle aanflagen tegen het welzyn en de vryheid"van het Gemeenebest, zoo als by het ade Articul van het ifte Hoofdftuk reeds gezegd is, moeten zy alle, ter bereiking van deze grote en heilzame oogmerken, hunne Onder-Officieren en Officieren, en deze wederom hunne hogere Officieren, iu alles wat den Dienst betreft, ltiptelyk en zonder eenige tcgenfpraak gehoorzamen, en eene behoorlyke fubordinatie, gedurende den Dienst, in acht nemen; zonder welke fubordinatie of ondergefchiktheid van den minderen aan den meerderen, geene gewapende Macht op eene geregelde wyze kan beftierd worden, of aan haare beftemming naar behoren voldoen.

2.

. Alle infubordinatie en ongehoorzaamheid in den Dienst, zal derhalven door den Raad van Administratie en Diseipllne ten ftrengften gecorrigeerd wórden door fuspenfie, met geld-bcetens en casfëiie, en zal den commandeerenden

Sluiten