Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

Wettig gewapende Burgers, vermogen zich niet gewapender hand te verzamelen , dan op de ordres van hunne Officieren.

10.

De Officieren en Onder-Officieren zullen gehouden zyn, wanneer zy een of meer nagtcn uit de plaats hunner wooning meenen te gaan, daarvan fchriftelyk, kennis tegeven: de Onder-Officieren aan de Capiteins hunner Compagniën, de Lieutenants aan den Capitein, cn den Commandant van het Bataillon, de Capitduen en Majors alleen aan den Commandant,, cn deze aan den Chef der halve Brigade en commandeerenden Officier der gewapende Burgermacht, welke mede zich niet zal mogen Verwyderen, zonder alvorens de Municipaliteit daarvan in Perfoon of fchriftelyk verwittigd, en het commando, aan den hem in rang volgenden Officier, overgegeven te hebben, met .aanwyzing vim de benodigdneden , die gedurende zyn afwezen kunnen vereischt worden ; 't geen mede door alle Officieren die eenig commando voeren, moet geöbferveerd worden.

11.

Daar de dronkenfehap allerfchandelykst is voor en gcwapend Burger, en dikwils gelegenheid geeft tot dc grootfie ongeregeldheden en wanorders, zullen alle de Leden der gewapende Burgermacht van wat rang zy ook wezen mogen, die zich gedurende den dienst hier aan fchuldig maken, zoodanig dat deze Burgeren buiten ftaat zyn, hunnen dienst behoorlyk te kunnen waarneemen,. terftond ontwapend naar huis gezonden, of ook wel in arrest genomen of gebragt worden ; en voor dc eerfie keer vervallen in eene boete van drie Guldens; voor de tweede maal in eene van zes Guldens; nevens eene waarfchuwinge en correctie voor den Raad van Adminiftratie en Discipline; en voor de derde maal uit den Burgcrlyken dienst onder de Wapenen gecasfeert worden , behondens zwaardere ftrafl'en door den Burgerlyken Rechter, zoo de fchuldigen zich ergens in mogten vergrepen hebben.

ia.

„Alle de Leden der gewapende Burgermacht, van wat rang zy ook wezen mogen, zullen de hun opgedragen

diens-

Sluiten