is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23° 13 APRIL 1798.

halve Brigade in dienst van de Bataaffche Republiek • houdende, om daarby geallegueerde redenen, ver'zoek, dat deeze Vergadering aan de Requestranten, de door hun begaane misdaad van defertie gelieve te aboleeren, of aan de Supplianten te remitteeren, of te mmgeeren de ftraf, waartoe zy Supplianten, by vonmsfe van hec gewezene Committé tot de akemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande, op den 9. January laatstleden zyn gecondemneerd, of wel aan dezelve te verleenen zoodanige gratie, als de Vergaderih in haare wyheid zal oordeelen te behooren en eindelyk, dat zulks aan hun Supplianten, uit hoofde van hun notoir onvermogen, mag worden verleend pro Deo:

En gedecreteerd, de voorfchreeve Requeste in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind' der Bataaffche Kepubliek, om, rret terugzending van hetzelve, de Vergadering daaromtrent te dienen van coniideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Roelof Stevens,en deszelfs Huisvrouw Grietje Harms, woonende te Steenwyk; houdende, om daarby geallegueerde redenen, verzoek, dat aan de Requestranten mooge worden regt verfchaft, wegens zoodanige Crimineele vervolgingen, als hun in den Jaare 1786 en 1787 zyn aangedaan: ' 1

En gedecreteerd, de voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali, te ftellen in handen van de Burgers Keprslentanten van der Hoeven, en verdereGecommitteerden, ten examen van diverfe Requeste van zoodanige Ingezetenen, welke door Crimineele vervolgingen in den Jaare 1787 als anderszins fchaaden gele-