Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 APRIL 1798. 337

zzoek, te renvoyeeren aan het Uitvoerend Bewind van die Bataaffche Republiek,

Is geleezen de Requeste van Steventje de Moet {Huisvrouw van Manuel Werdie; houdende verzoek, c'dat haar Huwelyk uit hoofde van het flegt gedrag van Ihaaren Man, en- die om zekere feitelyke daad, by Vonrnisfo van Schepenen alhier, voor den tyd van 25 jaarren is gebannen, mag worden gedisfolveerd, en haar ede vryheid gelaaten worden, om met een ander te rmogen trouwen:

En gedecreteerd, de Requestrante met derzelver werzoek, te renvoyeeren aan de Ordinaris Juftitie.

Is geleezen de .Requeste van Leenderd Been, woomende te Nieuwerkerk op den Ysfel, geweezen Ambachtsbewaarder en Scheepen aldaar; houdende, dat Ihy Requestrant, benevens zyne twee aanbehuwde : Broeders Rochus Fillerius, woonende te Vlaardin;gen, en Dirk de Roo, te Rotterdam, publiekelyk jhad doen verkoopen, zekere Hofftede en Landeryen, I gelegen te Nieuwerkerk op den Ysfel voornoemd, waar 'van op den 1 Mey aanftaande, zoude moeten gefchie• dengifte en Tranfport: Dat offchoon de Requestrant, maar zyn inzien, om dat hy de voorfz. Posten zedert 1787 tot 1795, heeft bekleed, niet verfeerd in de termen van het Decreet deezer Vergadering van 30 i Maart laatstleden, of begreepen kan worden onder de Regenten of Ministers by dat Decreet gebuteerd, de Requestrant tot gerustftelling had doen refolveeren, zich te adresfèeren aan deeze Vergadering, mer ver* zoek, dat dezelve gelieve te verklaaren, dat hy Re« questrant, uit hoofde hy tusfehen de jaare 1787 en *795> is geweest Ambachtsbewaarder en Schepen binnen de' Ambachte van Nieuwerkerk op den Ysfel

voor-

■ I

Sluiten