is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i8 ao APRIL 1798.

tierlyke en Landichaplyke verwisfelingen, welke reeds aanvang jiadcen genomen.

_ Wy zien ..ons deezer dagen geaddiëerd door het Adminiitratief Beduur van het voormaalig Gewest Zeeland ons de noodzaaklykheid reprafentcerende, om, ten opzichte der verwisfeling van nog eenige Recepisfen, eeiprooten int de aldaar gearrefieerde Heffing van 4 pCt zoo wel als ten aanzien van de. verwisfclïng der Lotén tegen Obligatiën, na da;; de trekking van de Loterv, ten voorleden Jaare aldaar gearrcftcerd, zal zyn afgeloopen , eenige uitzondering te admitteeren. _ Wy voegen de Misfive van het voormaalig Zeeland in originali, hiernevens, en houden de argumenten daarby aangevoerd, voor zoo peremptoir, at wy dezelve houden voor alhier geïnlerecrd; alleenlvk moeten wy Ulieden, ten einde de argumenten door Zeeland aangevoerd te ilerker ftringeeren,docnopmcjkcn, datdeihaiis°trekken' deLotervnoodzaaklyk zalmoeten worden r''econve«eerd in Recepisfen, of gelegalizeerde Effecten, alzoo men op eenvoudige Loten, by eene generale converfie, niet wel reguard kan flaan; welke verwisfeling bovendien volllrekt geene kosten aan den Lande zal veroorzaaken, alzoo het geheele werk van deeze Lotery, de verwisfeling daaronder begreepen, by particuliere aanbetteeding is ond^nomcn. ... ''••*"Tjlin™jr rar.:?

Wy arripiëeren deeze gelegenheid , Burgers Repraefentanten! om ,, naar aanleiding van de Confideratiën , ons door den Agent van Financiën gegeeven, Ulieden te doen obferveeren ,' dat Ulieder opgemelde Decreet, waarby alle verwisfeling van Gewestelyke Recepisfen, tegens Gewestelyke Obligatiën word gefurcheerd, ons van dien aart is tocgefcheenen, dat hetzelve bv een ftrikte en letterlyke inteipretatie , aanleiding tot verwarring zou kunnen geeven.

Ten beto.oge van deeze mooglyke verwarring behoeft door Ulieden Hechts te worden opgemaakt, dat, indien de converhe veel al hoogstnoodzaaklyk blyve gefurcheerd , het dan ook volfirekt ommoogïyk zy, wif men het algemeen belang niet aan evident gèvaar exponeeren om eenige verwisfeling van fchulden tc doen, en daarvoor Nationaale Schuldbrieven aftegeeven • terwyl aan