Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49° *4 APRIL 1798.

Vergadering van den 30 Maart laatstleeden, met betrekking tot de by dat Decreet bedoelde Regenten en derzelver Ministers genomen.

En zal extract deezes gezonden worden, aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek toe informatie.

Is geleezen de Requeste van de Municipaliteit van zes Gehuchten, geleegen by Heeze en Leende in het Quartier van Peelland , Meyerye van den Bosch; houdende, om daarby geallegueerde redenen, verzoek, dat deeze Vergadering aan de voornoemde Municipaliteic wegens fchaden en nadeelen, welke zy door de rampen des oorlogs, als anderszins geleeden hebben, gelieven te verleenen remis of restitutie van de lasten van Verponding, Beeden en gemeene middelen over den jaare 1794:

En gedecreteerd: de voorfchreeve Requeste in originali, te ftellen in handen van de Burgers Repraefentanten, Verhees, Derhs en Ram. om de Vergaderin daarömtrenc ce dienen, van conlideraciën en advis.

Is geleezen de Requeste van Willem van den Bos, woonende ce Bodegraven; houdende, om daarby geallegueerde redenen verzoek, dac deeze Vergadering hem mee hec een of ander Ambc of bediening gelieve te begunftigen:

En gedecreceerd: de voorfchreeve Requesce copielyk ce zenden, aan hec Uicvoerend Bewind der Bataaffche Republiek; en in originali, te ftellen in handen van de Commisfie tot de Ambien, om daarop refpectivelyk favorabel reguard te fiaan.

Is geleezen de Requeste van Joachim van Embdan , c. f. alle Burgers woonende te Amfterdam ;

hou-

Sluiten