Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4 APRIL 1798. 49»

Ihoudende, om daar by geallegueerde redenen, verzoek, idat deeze Vergadering aan hec Bataaffche Volk gelieve 'voorteftellen , of het niec heilzaam zoude zyn, om <een gecal, gfëvenredigd aan dar van twee derden van de te^enswoordige Leden der Conftituëerende Verga1 dering , coc Leden van hec aanftaande Wetgeevend .Lichaam te behouden.

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste, in originali , te ftellen in handen van de Burgers Repraefentanten Bosch , en verdere , tot zoortgelyke zaak A Gecommitteerden , om by hun uitcebrengen rapport, daarop het noodige reguard te flaan.

Is geleezen de Requeste van C. D. Kerjiein, woonende te Amfterdam; in qualiteit als generaale Gemagtigde van Johannes JVilhtlm Trapman, woonende ce Frankforc aan den Main , blykens procuracie den 19 Maart 1791, ten overftaan van den Notaris J Beek en Getuigen, ce Amfterdam voornoemd, gepasfeerd, nevens de voorfz. Requeste gevoegd; houdende, om daarby geallegueerde redenen, verzoek, dac de Commis ter recherche te Nymegen, welke op den 13 Maart laatstleden heeft kunnen goedvinden, de Reiskoffer van des Requestrants Principaal aantehalen, op fundamenc quafi, dac daar in contrabande Go^de-ren waren, ma^ worden gelast, aan den Requestrant in zyne opgemelde relatie, dezelve Reiskoffer mee de daar in zynde Goederen, kosc- en fchadeloos te restituëeren : t

En gedecreteerd: de voorfz. Requeste en Bylaage, 'in originali, te zenden aan hec Uicvoerend Bewind -der Bataaffche Republiek, om, met terugzending van . dezelve Requeste en Bylaage, de Vergadering daarömtrenc ce dienen van confideraciën en advis.

LM Is

Sluiten