Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 + APRIL 1798. 493

noodige wapenen mooge worden afgegeeven, en wel fpechal de Duin voor hunne twee Compagmen

Ja En gedecreteerd: de voorfchreeve Requeste in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repnbliek i om daaromtrent zoodanig te handelen, als hetzelve zal vermeenente behooren.

Is geleezen de Requeste van A G. Wivckhr , gepenfione^rd Lieutenant, in dienst der Bataa.fche Re* publiek; houdende, om daarby gea legueerde reder n verzoek dat hy mag biyven jouïsfeeren van het Penden, 'twelk hem Requestrant in voorfchreeve qualiteit a f 400. 's jaars is toegelegd geworden:

En gedecreteerd: de voorfchreeve Requeste enBylaage, in onginali, te ftellen in tónden van de Com™iffie tot hct\verk der Penfioenen, in een Committé SeneraaT benoemd , om de Ve.gadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

U creleezen de Requeste van Francois Glgnoux gcJenfioneeS RitmeeL , in dienst der Bataa fche Republiek: houdende, om daarby geallegueerde relden verzoek, dat hy mag biyven jouïsfeeren van het Penfioen, welke hem Requestrant, m voorfchreeve

^^^tr:^^KTs^ en Bvlaaee, in originali, te ftellen in handen van de CoXfie tot heiwerk der Penfioenen, ih een U.muTé Generaal benoemd, om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis.

Zyn geleezen 36 Requesten, als van: J. F. Breydenbach; eerfte clercq «^Secretane van deG^eraliteits Rekenkamer; van 2W Myné , van A.J.

Sluiten