Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft&<6 BYZONDERE AANTEKENINGEN,

Zciduolland, hield toen in zich de Steden, Dori,ó?rcum,Wouclrtcbemi Schoonhoven, Heatden en Geervliet, benevens het Land van Putten.

't Land van Voorns maakte met het Eiland

Gvederedè het derde deel uit.

KürvNEMERLlND itl WESTFRIESLAND , fflet

Am ft eiland, Goiland. fFa ter land en de Eilanden waaien het vierde gedeelte.

Thans wordt Holland in twee voornaame Deelen afgedeeld, te weeten:

Het Zuiderkwartier in zich bevattende alles wat bezuiden den Y ftroom legt, en is dus begrensd:

Ten Noorden door dien Rivier, die hoewel noch van eene byzondere lengte, breedte of diepte, met recht vooreen der aanmerklykfte van den geheelen Aartbodem mag gehouden worden, uit hoofde van deszelfs onfehatbaare Scheeprykheid , een luister welke hy door het aan deszelfs boord gelegen, buiten alle vergelyking ftaand Amsterdam ontleend.

Aan de Oostzyde paalt bet aan de Provincie Utrecht, en vooreen klein gedeelte aan die van Gei^erland.

Zui dwaard , wordt het deels bepaald door' Staatsbraband , en door het zoogenoemde Volksrak, dat het van de Provincie Zeeland fcheidt. Tea

Sluiten