Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND. 241

ten Westen, wordt het langs heen door de NoorJzee. befpoeld, wiens woedende golven zomtyds bergshoogte cpftygende, hunne alvernielende kragt hier alom door eene reeks van duinen verbryzeld worden, hoewel zy* zedert eeuwen daar aan knaagende, een groot deel lands aan die zyde verzwolgen.

Daar veelen deezer duinen echter uit louter zand beftaan , en dus dikwerf door't geweld des wiuds plagten te verftuiven, en geheel van plaats veranderden , beplant men dezelve thans met een zeker gewas, 't geen He'm of Duingras genoemd wordt, zynde een foort van fcherpe biezen, die hunne wortels zeer verre uitfpreiden en door een oneindig geral vezels, het zand voor verftuiven bewaaren.

Het Noorderkwartier bevat allés wat b.noorden den Yltroom gelegen is, tot

aan den uithoek de Heldert deszelfs

grenzen zyn;

Ten Noorden, het zogenoemde Marsdhp, een van 's Lands vermaardlle zeegaaten, en de Heidenzee rot aan de Gelderfcbe Hoek een weinig Noördwaard van Enkhuizen.

Ten Oosten wordt het omringt van de Zuiderzee en Goudzee, die achter het eiland Maf* ken langs de kust ipoeit.

Sluiten