Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. i i

oorzaaken geftadig voorhanden zyn, by het zwakfte c gedeelte des menschdoms zoo geftreng en onhei- i roepelyk geftraft worden; het raisdryf verdiend voor- j zeker ftraffe, maar wat zal het zyn, zoo men be. ; vind, dat deeze ftraffe zelve meer nadeel dan voordeel aanbrengt? federd eenigen tyd heeft men herhaalde reizen zich hier over beklaagd, dat, alhoewel men op zeer veele plaatfen de ftraffe tegen de onechte kinderen zeer veel verminderd, ja zelf geheel en al afgefchafd heeft, echter nog veel meer onechte kinderen door hunne moeders wierden omhals gebragt, dan dat men het aan de vreeze voor eene boete van tien daalders zoude kunnen toefchryven, dat dit misdryf niet reeds geheel en al uit de menfchelyke Maatfchappij is uitgeroeid, de fchande alleen, en het vooruitzicht eener altoos duurende ellende, is de bron van deeze meer en meer toeneemende wanhoop, en men heeft over het geheel nog zeer weinig uitgevoerd, zoo lang men niet in ftaat is deeze hoofd - oorzaak te overwinnen: in Wallis en de Hooglanden van Schotland is het ten huidigen dage voor eene jonge dochter byna geen fchande een onecht kind te hebben; in het laastgemelde land heeft men nog onlangs het eerfte bekende voorbeeld gehad; dat eene moeder uit fchaamte luar onecht kind om hals gebragt heeft, men ziet hier uit dat de deugd der kuisheid aldaar meer en meer aanwast, de eenige reden doch, welke eene vrouw hebben kan, om haare onechte vrugt om het leeven te brengen, is de hoop , om hier door haare begaane zwakheid te verbergen: in denjaare 1707. had eene befmetlyke ziekte het grootfte gedeelte der inwooneren van Ysland ten graave gerukt, om dit verlies wederom te vergoeden, gebruikte de Koning van Deene-

mar«

Van bs

N ECHTE

'oor.t-

'EEUNa

N HET

LLGE-

rlEEN*

Sluiten