Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de

moederi.ykepligt , het zoogen der. kinderen.

Zy toornen: in grooter getal om bec leeven.

Ae fangaine quidem , dum adbue in ittero gestamur, ali nos conftet: ex fanquine vero lac gignitur, -exiguam in mammillis mutationem Hdepto. Quarc qui matris lalie pueri aluntur, H jam non Jolum confueto , verum etiam maxime proprio utantur atlmsnto. Galenos de Sanitate tuenda Lib. I. C. ?.

225> Geneeskundige

sunnen navolgen? (« ) en wanneer wy dit niet vermoogen, zullen dan niet zeer veele kinderen , daar eene verandering van voedfel zelf voor volwasfenen zoo fehadelyke gevolgen hebben kan, deezen overgang met de dood bekoopen ; welke voorzorgen men in dit geval ook gebruike, dan zelf, wanneer men wegens de keuze eener minne met den Arts raadpleegt, dan nog kan even min-de borst eener gehuurde zoogfter de plaats der moedermelk vervullen, als-de oppasfing eener gehuurde dienstmaagd de teederhartige zorge eener regtfehaape moeder vergoeden kan.

Men heeft derhalven in het algemeen waargenomen, dat het aantal der geflorven kinderen grooter is, naar maate 'er meerder aan de zorge van vreemde minnen worden overgegeeven; uit deezen hoofde mispryst Susmilch ten hoogden het gedrag dier Geneesheeren, welke zonder alvoorens alles beproeft te hebben , om de moeder tot het zoogen in ftaat te ftellen, reeds verfcheide, maanden voor de verlosfing eene minne befpreeken; en gewisfelyk befchaamt de noodlottige uitflag dikwerf den al te gedienffigen Geneesheer , die , in weerwil van zyn eigen geweeten , meer aan eene heerfchende mode en de ongeneigdheid der aanzienlyke vrouwen tot het zoogen , dan aan de wetten der natuur en het welzyn van .de moeder en haar omthuldig wicht het

oor

Sluiten