Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 223

oor leent „ indien de Overheid, zegt een voornaam „ Staatkundige, eene opgaave liet doen van het „ overlyden dier kinderen, welke door hunne eige „ moeders, en van die, welke door gehuurde min„ nen gezoogd worden , zoo zoude men weldra „ het nadeel gewaar worden , het welk de bevol„ king door dit misbruik lyden moet, de eerstge„ melde ftaan tot de laatften als 3 tot 5. £a}v en deeze uitreekening ftrekt zich alleen uit tot de zoogtyd, maar hoe uitgebreid zyn niet de fchaadelyke gevolgen van deeze gewoonte op het lighaamsgeftel en de gezondheid der kinderen, zelf geduurende hunnen ganffchen leevenstyd: de eerfte melk der moeder heeft die hoedanigheid, dat de in de ingewanden der kinderen opgehoopte zwarte drek, even als door een buikzuiverend middel, hier door uitgedreeven word, verre derhalven van dezelve, gelyk men voormaals pleeg, als fchaadelyk te verwerpen , trachte men het jonggeboorne wicht zoo dra moogelyk aan de moederïyke borst te leggen: de roode couleur van de geheele oppervlakte des h'ghaams by jonggcboorne kinderen toont ten klaafften dat de vaaten der huid nog met bloed zyn opgevuld , deeze vaaten moeten binnen weinig dagen niet dan dunner vochten voeren (Z>); als dan bevinden [zich dezelve in een foort van roosachtig ontfteekmg, dit tydftip is voor veele kinderen doodlyk en na verloop van 5 of 6 dagen neemt de huid zyne natuurlyke verwe aan, in deeze omftandigheden is een vloeibaar warm voedfel, het welk eene oplosfende

en

(a)SOSMHCH (.(.

(«OHALLERr. VUL l. XXIX. Se3. IV. §. 41. p. 369,

Van de

MOEDER, LYKE PLIGT , HET ZOO-" GEN DER, KINDEREN,

Voortreffelykieigen fcbappen der moeder melk.

Sluiten