is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43*

Genees kundige

Van de

schooun.

fteldheid in aanmerking genoomen van hem , die tot zoó eene gewigtige post word aangefteld, zoo hy een goede hand fchryft, tamelyk reekent, op eenen dreunenden kerktoon voorleest, en in het psalmgezang braaf fchreeuwen kan , bezit hy alle de gevorderde vereischtens: volgens Ordonnantie van de Staattn van Zeeland, in dato 8 Fehruary 1583. ,, mag niemand tot den Schooldienst aangenomen of toege„ laaten worden , dan na voorafgegaan onderzoek in leer, „ leeven en bekwaamheden , zy moeten ook hunnen post

zelf, en niet door eenen Ondermeefler waarneemen": Straffen moeten zqo min als moogelyk is uitgeöeffend worden , en in geval van noodzaakelykheid niet flechts met de mis? daad, maar ook met de gefteldheid des leerlings evenreedig zyn, zy moeten, volgens hier boven aangehaalde Ordonnantie voor de Generaliteit, gematigd zyn, en daar toe moet de roede en plak gebeezigd worden.

Zoo het moogelyk waare was het gewisfelyk raadaaam , dat de jongens en meisjens in byzondere Schooien onderweezen wierden. Zoo zy zich in het zelfde vertrek bevinden , moeten zy echter zoo veel doenlyk van elkander afgefcheiden worden, dus zegt de zoo even genoemde Ordonnantie , „ knecht„ kcns en meisjens mosten van elkander afgezonderd zyn, „ die jongens in de kost houd , zal geen dochters daarby in „ huis houden, boven de 8 of tien jaaren , die dochters in „ de kost houd, geen knechtkers boven de 12 of 13-jaaren."

Zoomen dc opvoeding onzer jeugd, zoo men onze Schooien , vooral onze Kostfchoolen voor beide de geflachten (van dié der meisjens hebbe ik in het voorig deel reeds gewag gemaakt) oplettend gadeflaat, en die vergelykt, met het geen onzen Schryver in dit en het voorgaand Hoofddeel heeft aangeteekend, zal men weldra gewaar worden, dat dezelve meede aan veele der door hem opgenoemde gebreken onderhevig zyn, en dus het waakzaam en verbeteiend opzicht onzer Overheid wel verdienden.

By de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland is op dato den 1. Oftober 1625. gearrefleerd eene Schoolorde over de Latynfche Schooien, by welke deeze Schooien verdeelt zyn in zes Ciasfen, waa by tevens ook de uuren der te houden lesfen, en de Auteurs, die in dezelve verhande'd moeten worden, zyn' aangeweezen. By deeze orde is ook tever.» een tyd bepaald ter beöeffening der Muzyk voor de hier

toe