is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling, 77

iflachten verkocht worden, deszelfs vezelen zyn anJderfmts zoo taai, dat zy door kooken niet malsch gehaakt kunnen worden; men moet echter hier by het ijaargety en de gedeldheid van het weder in acht neemert.

Volgens de Mofaifche wet, is het verboden van seenig vleesch te nuttigen , dat nog in zynen bloede Heeft («); de uitleggers zyn het in deezen opzichte miet eens; Muller wilde hier door het vleesch wan een pas gedacht dier verdaan, waar uit zich al Ihet bloed nog niet afgefcheidcn heeft (£); het dechts woor weinigeoogenblikken gedachte vleesch,bezit ook mog te veel prikkelbaarheid , en dit is veel ligt, de Ibeste verklaaring van het bovengemelde verbod, een 'verbod, het welk te wenfcheu ware dat nog; wierd iin acht genomen.

§. XXVIII.

Daar en tegen moet ook het vleesch, zal hetzelve ; zuiver en zonder eenige graad van bederf verkocht • worden, niet te lang blyveq hangen.

In de geleerde Bydragen tot het werk getyteld: .Braunfchvelgifchen Anzeigen vor 1773. vind men eene tafel, aanwyzende, hoe lang men elk foort van vleesch zonder bederf, zoo in den zomer als winter in de lucht kan laaten hangen ; deeze zal hier niet te. onpaste een plaats vinden:

Her-

fa) Genept C. IX. Deuteron. C. XII. v 23, C*0 De Deo Legislame Medko 5. V. p w,

Van de

Vlelscii-

m'yzen.

verscb gefiachtvleesch.

Joodfcbt Wet.

Van bet te lang ge' fiachte vleescb.