is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van hit Bier.

Uitwerking jkr eew&udige bieren

Geneeskundigvermogen van fom mige bieren.

324 Geneeskundige

bier te vreeden is; maar nu eens voor den fmaak, dan e' weden mi voor de maag, 'er altoos iets heeft getracht r daar by te voegen, 't welk hetzelve , als eene alge- • f meene volks-drank befchouwd, geenfints te lofwaardiger maakt.

Men befchuldigt het eenvoudig zonder hop of eenig; ander fpeceryachtig byvoegzel toebereid bier, d,at het- I zelve versch zynde , winden , buikpynen , flym,, f moeilykheid in het waterloozen, en oud zynde hett zuur en eene bedorve fpysverteering veroorzaakt, eni V: deeze befchuldigingen kunnen niet tegengefprokem 11 worden door het denkbeeld, het welk men zichi 1 van zoo een eenvoudig plantaartig afkookfel maakem moet , welks neiging tot eene azynaartige gisting im ffi eene warme plaats van oogenbljk tot oogenblik fier— zi ker Word , en in welks ilym eene meenigte lucht— 211 deeltjens verborgen zyn , die door de kracht der in- W gewanden van zwakke menfchen, niet kunnen te ondergebragt worden; hier van die d;kke gezwollem ^ bierbuiken, hier van die verilapte verteeringskragt em lf verftoppingen der ingewanden.

Deeze nadeelige uitwerkingen trachtte men in laaten Vi tyd, door fpeceryachtige inmengfels te verbeteren,, w en dus herfchiep men eene algemeene drank in eenee ö" waare, dikwerf zeer onverftandig toebereide , artv In feny. »«

Men geeve flechts acht op de uitwerking der mee- «" fte beroemde bieren, om zich hier van ten klaarftein $ te overtuigen.

De Brunswykfche Mom veroorzaakt moeiiykheicrl in het waterloozen, de inwooners dier landen lydem "~ zeer veel aan den fteen.

Het Danziger bier (Jopen-bier) geeft men alss &

eem