Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 613

rrcelftukken, welke op ons Nationaal Tooneel gewoonlyk verlïchynen, zyn gewisfelyk eenige weinige 'fghoone oorfprong- < llyke of vertaalde ftukken, die eenig nuttig gedeelte van onze ; 1 Gefchiedenis, of die van andere volken ten onderwerp heb- ] I ben, of ter verbeetering der zeeden uitmuntend gefchikt szyn, alle zyn zy echter in geenen deele op eene eoo goede leest gefchoeid , en daar en boven zal niemand , die onze gewoonlyk ten Tooneele gevoerde ftukken kent, ontkennen , dat men wel eens door het vertoonen van eene jammerlyïe, ongebonde en het zeeden bederf aankweekende klugt, alle de goede indrukfelen , die zoo een nuttig voorafgegaan ftuk in de harten der aanfchouwers kan verwekt hebben, iten eenen maale en op eene allernadeeligfte wyze uitwischt, de inrichting van ons Nationaal Tooneel had gewisfelyk eene aanmerkelyke verbeetering nodig, zal men hetzelve immer als eene voor ziel en lighaam nuttige uitfpanning moogen aanmerken: het gebrek van zoo een, vooral geduurende hetwinterfaifoen , zoo Zeer begeerd Tooneel-vermaak, heeft fommï» ge onzer meede-burgeren in eenige Steeden aangefpoord, cm zich onderling op de tooneel-oeffening toe te leggen , hieruit zyn de binnen weinig jaaren zoo zeer vermeenigvuldigde tooneel - gezelfchappen ontftaan , die gewisfelyk, indien zy uit zodanige perfoonen beftaan , en door zoo v.erftandige wetten beftuurd worden, dat men daaruit geen verzuim van meer noodzaaklyke beezigheeden, geene losbandigheid van zeeden , geene noodelooze verkwisting , geen aanwas der verderflyke weelde te. duchten heeft , eene alleraangenaamöe uitfpanning kunnen .opleeveren.

De Muzyk , wanneer wy die als een openbaar vermaak., en dus in muficaale byeenkomften, Concerten, befchouwen , is niet voor elk een gefchikt, het bywoonen van dezelve is veel te kostbaar , dan dat elk der min gegoede burgeren daaraan deel zoude kunnen neemen, en in bet algemeen, hoe zeer ook een welluidend , wel uitgevoerd Vocaal, oflnftrumentaal-muzyk een ziels-verrukkend genoegen geeft, ons als het waare aan ons zelf ontvoerd, en in eene heemelfche verrukking brengt; zoo is echter het gemis daarvan voor de gezondheid onzer meede - burgeren niet nadeelig, daar doch deeze byeenkomften' doorgaans in beflooten, en met allerlei jiadeelige uitwaafemïngen vervulde vertrekken plaats hebben, indien het moogelyk waare van tyd tot tyd in ruime Qq 3 lag'

Van bs

IPENA ARE 'ERMAA-

:en.

Sluiten