is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 451

verpligt was, zich zelf aan zynen beleediger te wree- Vam, r 0 Vfgte

ken, wilde hy niet voor eenen latten bJoodaart gehouden worden, welke blaam hem van elk een deed yerachten , men fchuuwde zyne verkeering, hy wierd met fchande overhoopt, niemand wilde met hem eenige dienst doen, en zelf van zyne Overheid wierd by als eenen onwaardigen behandeld.

In den ftaat der natuur, is de zelfsverdeediging, gelyk bekend is, een regt, het weik aan alle menfchen verleend is , volgens hetwelk zy alle beleediging van zich afweeren , en zich hiertoe van zodaanige middelen bedienen, welke hen door de gefteldheid, waarin zy zich alsdan bevinden, of door eene verftandige beöordeeling van het nadeel, hetwelk hen uit deeze beleediging te duchten ftaat , worden aan de hand gegeeven.

De in maatfchappy leevende mensch, heeft dit zyn regt overgedraagen, op hen, die hy als zyne Overheid erkend heeft,- en het is dus eene inbreuk in de regten der Overheid, zich deeze oorfpronglyke, ons nu niet meer eigene vryheid aan te maatigen, in de plaats van de wettige beöordeeling der Overheid af te wagten.

- Daar het echter in Duitschland en andere landen, lange aanliep, voor dat de Overhecden, het, aan hen door het volk opgedragen, regt,zoo volkoomenkonden handhaaven , dat niet meenig burger, uit gebrek aan de hem toegezegde befcherming teegens eenen onbillyken vyand , dikwerf te kort kwam, zoo moest de Regeerende Magt, wier arm te zwak pf te traag was, het zich wel laaten gevallen, dat enkele burgers zich op hunne vyanden zelf poogden te ivreeken, cn hen tot dit einde ten ftryde uitdaagden.

Even

ryen m.oos den1,]