Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. S°§

. ven. en v valt in de dwaalingen des heidendoms, van Tak

L daar zy buiien ;!en waaren God nog iets Godlybs

„ aanneemen. De Duivel, die v ncnillende geltal „ ten aanneemt, verbystert hun veiftmd door droo« „ men^ in dewelke hy ben nu eens treurige, dan

, weeder aangenau me zaak ei » nu de>z n, dan wee,, der geenen pc-rfoon voordek ; en Jus geloover, zy , dat deze zaaken in hei lighaam, en niet bloote-

L lyk in de ziel plaats hebben» "

Men ziet hier uit bet gevoelen, hetwelk Bur:arb en de verftandige lieden van zyn' tyd van dé

covery hadden; hoe was het dan mogeiyk, dat Heien , die , eenige eeuwen laater , eeven als deeze vroome regtfchaape Bisfchop fpraken, zich aan het

revaar bloot fielden van als ongeloovigen aangezien, ba zelf. eelvk het in zoo een geval behoord, veroor¬

deeld te worden , om met klein vuur leevend verbrand ce worden; Burkard regt vaardigt de waare denkyvyze zyner kerk (niet die van bloeddorftige en geld» gierige Monnikken , wier domme vonnisfen en irt dronkenfchap uitgedagte magtfpreuken niet het gevoelen der kerk zyn) teegen alle teegen werpingen, ten men kan het hem niet kwalyk neemen, wanneer nvdie verbvsteringen voor werken des duivels houd*

Lvelke een ervaaren en verftandig Geneeskundige, jamet regt toefchryft aan die verdoovende en het Iihoofdbedwelmende zalven, waarvan zich deeze oü*

Ijgelukkige gewoon warén te bedienen.

Het Concilium Brakurenje zegt ^ » dér j indien iemand selooft, dat de duivel de ma>t heeft op

Li deeze waereld eenig fchepfel voorttebrengeri, of .. nnwe^der . donder, ftorm , dro <vte $ uit eigen

^,magt te Veroorzaaken, gelyk Prxscilia*

IV. Deel. k i»wut

VEMrt

SNK»

Sluiten