Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MlSHAN-

DlMNQ JOóRS EU-

V*n ba

aanfpreeten der fcatjfkea,.

&q2 GlHBESKÜSDI'SE

- toedienen der laatfte kerkgeregten zeldzaam plaat» . heeft; de Priesterlaat zich met het hoogwaardige., in eenen met een uiterlyk teeken voorziene draagzeel tel, ten einde elk een hem met behoorlyke eerbiecc bejeegene, by den lyder brengen, en begeeft ziclh op dezelve wyze naar zyne Kerk terug, zonder dan hier door de kranke, of de godsdienst eenig hesl minfle nadeel lyden»

§• IX,

Meermaalen zyn lyders als ftervenden aangemerkt,, die echter teegen allé verwagting, zoo wel der Öe^ neesheeren , als der Geestlyken weederom herfteldd zyn, deeze zyn getuigen van het pynigend gevoel het welk de al te grooten yver van hunne biegtvader'' by den ftervenden te weege brengt.

Het gevoel der lyders is, wanneer hunne ziektee deszelfs hoogften trap bereikt heeft , dikwerf zot» fterk gefpannen, dat de minfte beweeging voor hem onverdraaglyk is, zonder dat zy echter in ftaat zyn door eenig teeken deeze verzwaaring van hun lyden' te kennen te geeven, ofte verzoeken van eenen zoo» pynigende byftand verfchoont te zyn; die leerling' van wien Galenüs verhaalt, dat hy zich door janhoudend letterblokken ten eenenmaale uitgeput- ■ had, lag onbeweeglyk als een blok, zonder echter' de oogen te fluiten; hy kon niet fpreeken, of eeQ zyner leedemaaten beweegen, nogtans verftond hy Offchoon niet duidlyk, alles wat 'er rondom hem ge* fprokeq werd pi) ; ^irsching meld het ge.

vaf

Sluiten