is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 ïi MEY 1796.

Wy weMfehar) den besten Z'gen over Ulieder gewigtige werï'z;.amhede), en beveelen Ulieden in de befeberminge Godes. .

H.'il en Broederfchap!

Gefchr ven in den Haag, dt n 9. Mey 1796. Het Provinciaal Committé van

Hc: r.\ eedu jaar der Holland, ' Bataaffche Vrvheiu.

K. HOVENS, vt. , Ter Oi donnantie van het zelve

J. F. LEEMANS.

Vryheid, Gelykheid, Broederfchap.

liet Provintiaal Conimitti van Holland*

Meü'E burgers!

By ons verfchcidc Misfives ingekomen zynde, betreklyk het verftand van het Decreet van het Provintiaal Beftuur, van den 5. April laatstl., ten opzigte van het doen aflegden van eene belofte, door alle zoodanige Amptenaaren, welke in de Grond-of Wykvergaderingen, wettig opgeroepen zynde, aldaar niet zyn verfcheenen, om hun Stemrecht uitteoeffenen: en wel voornamelyk, of daar onder ook benrcepen zyn Kerkelyke Leeraaren, Ouderlingen, Diaconen en dergelyken; zoo is het, dat wy, vermeenende niet bevoegd te zyn, om explicatie te geven aan eene Wet, door het Provintiaal Beftuur gearresteeit, geoordeelt hebbennodig te zyn, Ul. aan te febryven; om, tot de nadere byeenkomst van de Vergadering van het Provintiaal Bertuur (welke thans niet by den anderen is) van geene Kerkelyke Leeraaren, Ouderlingen of Diaconen , van welke gezindheid ook de voorfz. belofte aftevorderen, maar daar mede te wanten, tot dat UL de nadere explicatie, door het Provintiaal Beftuur zelve aan voorfz. Decreet te geevcn, zult ontianecn- hebben: gelastende, mits dien, dat Gyl. aüe "ïspojhièn, welke GyL mogelyk reeds tot fufpenfie oidimishe ™n