is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 MEY 1796. *3<

van Steel, als Plaatsvervanger, voor het Provinciaal Beftuur.

Welk Credentiaal in orde bevonden zynde, heeft dezelve Burger de verklaring en eed volgens het 58. Artikel voor het Reglement op het Provinciaal Beftuur van den 5. February 1. 1., als mede die van fecretesfe, ter Vergadering afgelegt.

Door den Prefident geëxhibeert zynde, eene Misfive van de Municipaliteit van Veenhuyfen, van den 14. dezer, daar by kennis gevende, dat tot Bailliuw derzelve plaats verkoren was de Burger Jan Sas, met verzoek om zyne erkenning en beëediging.

Is, na deliberatie, goedgevonden, den voorfz. verkoren Bailliuw te approbeeren, waar toe de nodige Commisfie voor hem zal worden gedepecheerd, mits alvorens doende den eed van zuivering, als mede die voor de Amptenaaren, het welke door denzelven dadelyk is gedaan , waar van by extracT: dezes aan de voorfz. Municipaliteit zal worden kennis gegeven.

Is gelezen de Requeste van Adriaan Iman Willem van Senden, woonende te Edam; verzoekende, aanfchryving, aan het Committé tot het uitgeven der permisfie Billietten aldaar, dat hy niet valt in de termen van die geenen, welke verpligt zyn telkens, als zy zich van hunne woonplaats verwyderen, een paspoort te haaien en by retour weder te vertoonen; maar dat de Publicatie der provifioneele Reprefenranten van den7.September 1795, ten zynen opzichte niet werkzaam is; of indien hetzelve onverhoopt anders verftaan wordende, dat hem als dan ten fine voorn, mag vergund worden, zich met zyn Vrouw en Kind, gedurende dezen zomer, teralzulker plaatzen binnen deze Republiek, als hem best gefchikt zal oordeeR 4 len