Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 MEY 1796. 519

de Bailliuw en Dykregter, zich daar toe voor den 7. Juny aan hetzelve mogt prelenteeren; zullende verder hier van by extraét dezes aan de Municipaliteit van Naarden kennis worden gegeven, ten einde de benoemde Bailliuw en Dykregter niet fungeere, voor dat hy zyne Commisfie zal hebben vertoond; als mede extraét aan gemelden Bailliuw en Dykgraaf tot narigt.

Ontfangen eene Misfive van den Raad der Gemeente te Hoorn, gefchreven aldaar den 27. dezer, waar by voordragen den Burger Pieter van Akerlaken, door de Burgery daar toe opgeroepen, weder op nieuws tot Hoofdfchout derzelve Stad voor drie Jaren, volgens het Reglement voor het Stadsbelluur, verkoren; verzoekende daarop approbatie; en verder, dat uit de Perfoonen, vermeld op de Lyst by de Misfive gevoegd, mede door de Burgery aldaar tot Leden van 't Collegie van Juftitie verkoren drie Burgers als Schepenen Commisfarisfen, derzelve Stad en 't Resfort mogen worden geëligeert, en hun daar van kennis gegeven.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, den benoemden Hoofdfchout, zonder refumtie te approbeeren ; waar toe de nodige Commisfie, voor hem zal worden gedcpecheerd, mits alvorens doende den Eed van zuivering, en voor de Amptenaren; tot het afneemen van de welke het Committé Provinciaal, by extraét dezes word gequalificeerd, zoo de gemelde Hoofdfchout zich daar toe voor den 7. juny aan hetzelve mogt prefenteeren; zullende hier van by extract dezes aan de voorfz. Raad der Gemeente kennis worden gegeven, ten einde de benoemde Hoofdfchout niet fungere, voor dat hy zyne Commisfie zal hebben vertoond; als mede exPp 4 tract

Sluiten