Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>8 MEY 1796.

521

Het Provinciaal Befiuur van Holland

aan

De Nationale Vergadering» reprefenteerende het geheele Volk van Nederland*

Burgers RepresbntantenI

Daar de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, onze predecesfeuren, in 'overweging genomen hebbende, hoe dat 'sLands Militaire Troupen binnen deze Provincie Guarnizoen houdende, in dit Gewest, wegens de hoogere prys der Logementen en Levensmiddelen boven andere Gewesten, ook meerder tot hun beftaan behoeven, dan die, welke in andere Provinciën Guarnizoen houden, aan dezelve op den 30. Oótober des gepasfeerden jaars, voor den tyd van zeven Maanden, gereekend ingegaan te zyn, met den ifien derzelve maand, hebben toegeftaan, een extraordinaire toelaag van ƒ6-: s'maands voor yder fubaltem Officier, en 4 ftuivers s'weeks, voor yder Onder- Officier en Gemeenen.

Zoo was de gemelde extraordinaire toelaag, met den eerften May dezes jaars komen te cesfeeren, en konde uit hoofde der zedert 4- Maart 1. 1. ingevoerde nieuwe orde van zaaken, qiet verder uit onze provinciaale Kas betaald worden.

Dan, ons Committé Provinciaal, vreezende voor Je nadeelige gevolgen, welke het plotsling doen ophouden dezer betaaling na zich zoude konnen fleepen, heeft als toen, geduurende de abfentie onzer Vergadering, raadzaam geoordeeld, dezelve tot de eerfte week onzer Vergadering nog te continueeren, ten einde hierin als dan nader zou konnen worden voorzien.

Thans eater extraordinaire Vergadering zynde, en de verdere voorziening in deze zaak, door ons Committé Provinciaal ter -onzer deliberatie zynde gebragt, hebben wy begreepen. Dat, hoezeer het eene proef ondervindelyke waarheid is, dat een gedeelte der Nationale Armée, welke ingevolge de orders van Ulieder Vergadering, of van deszelfs Committé tot de zaaken van het Bondgenootfchap te Lïnde, binnen deze Provincie Guarnizoen houden , wegen;

■ P P 5 de

Sluiten