Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JUNY i796. 33

ring hadden geweigerd, en niettegenftaande de gedane interdictie op het verder exerceeren hunner affaires daar in continueerden, verzoekende gemelde Municipaliteit daar in te worden gemaiminecrt.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement, ts ftellen in handen der perfoneele Commisfie, tot onderzoek der deswegens ingekomene bezwaren benoemd*

Ontfangen eene Misfive van de Burgers Benjamhi Cohen Jacobsz. en Mozes Morefco, woonende te Amfterdam; daarby aanbiedende onder zekere voorwaarde een plan van Finantie te zullen openbaren, en mededeelen, waar door de Ingezetenen niet zullen worden gedrukt.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van de perfoneele Commisfie, tot examinatie der Finantieele Plans, om te dienen van confideratien en advis, met qualificatie op voorgemelde Commisfie om aan de gemelde Burgers, indien de Vergadering hun optegeeven Plan mogte approbceren, als dan de gevraagde faveurs of courtage te belooven.

Ontfangen een aantal van twee-en-zestig Misfives, van onderfcheidene Municipaliteiten, alle houdende kennisgeeving van den afloop der oproeping voor de vrywillige Wapening.

Welke zyn gefield in handen der perfoneele Corn} misfie, tot examinatie van dezelve in de vorige Extraordinaire Vergadering benoemd , terwyl °Copie van twee derzelve Misfives, als van de Municipaliteiten van Voorhout en van Haastrecht, waa'rby zekere communicatie wordt gegeven, over de ComC mis-

Sluiten