is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s36 lo JUNY 1796.

„ de een last, om te zorgen, dat dadelyk wierderr j, by een gebragt, en ter dispofitie van het Com}, mitté tor de algemeene zaaken van het Bondge„ nootfchap te Lande gefteld elf Paarden, van elk aantal van dertig Paarden, welke ingevolge aan„ fchryving van den 4. te voorens in gereedheid 5, moesten zyn.

„ Daar :wy geïnformeert; waren, dat Gylieden naar aanleiding van onze Concept - Misfive aan „ Ulieden gefüppediteert, eene Misfive aan de Na„ tiönale Vergadering had afgevaardigt, omderzelvér elucidatien, omtrent voorfz. aanfchryving van „ den 4. Mei te verneemen, ën' daar op tot dién „ tyd toe geen antwoord hadden ontfangen, Com„ mitteerden wy-een onzer Mede-leden, om met „ den Prefident' der Nationale Vergadering deswegens „ te fpreeken en denzelven te verzoeken, dat al9, voorens aan die aanfchryving van 30. Mei te vol„ doen, wy een antwoord op uwe Misfive, aan de,, zelve Vergadering gefchreven, mogten erlangen, „ hebben wy ook daar op van uwen Prefident op „ den 5. dezer Maand, ontfangen eene Misfive van „ dezelve Vergadering, waarin gezegd word, dat „ voor de Paarden, welke gelevert worden, quitan„ tien, door de Generaliteit zullen worden afgegeeven, welke ten Comptoire Generaal alhier, zul„ len ingewisfeld worden, zoodra de Prqvintien „ hunne quotes in de gearrefteerde Petitie • zullen f betaald hebben, en waarby voorts het door deze Provincie geproponeerde douceur van tien Guldens ■v voor elk Paard, het geen in 'sLands dienst niet geëmployeert, maar aan de eigenaars gelaten mogt „ worden, word afgeflagen.

„ Daar het op de lecture van die Misfive ons terftond voorkwam, dat de Ingezetenen dezer Pro-

„ vin-